lut 10, 2014
3151 Wyświetleń
0 0

Doręczenia sądowe i prokuratorskie. Cz. II.

Napisany przez

Podobne zasady doręczania obowiązują w postępowaniu karnym. Prokurator lub sąd doręczy wezwania np. dla świadka, oskarżonego, biegłego albo tłumacza, zawiadomienia dla innych stron, ich przedstawicieli i innych uczestników postępowania, orzeczenia i zarządzenia oraz inne pisma, jak np. odpis aktu oskarżenia. 

Podobnie jak w postępowaniu cywilnym prokurator lub sąd może wysłać pismo przez operatora (obecnie PGP/InPost), albo doręczyć przez osobę zatrudnioną w sądzie lub prokuraturze, lub przez Policję, względnie – wyjątkowo – przez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji.

Tak zwane doręczenie bezpośrednie, czyli doręczenie pisma osobie fizycznej, następuje w jej miejscu zamieszkania przez doręczenie pisma adresatowi lub dorosłemu domownikowi. Doręczenie adresatowi nie będącemu osoba fizyczną może nastąpić pisemnie w biurze.

W postępowaniu karnym możliwe są także inne sposoby doręczania dokumentów i informacji, których jednak nie można wykorzystywać w Sądowym postępowaniu cywilnym. Oznacza to przede wszystkim, że Sąd w obliczu problemów z doręczeniami ze strony obecnego operatora, w szczególności braku zwrotnych potwierdzeń odbioru, nie może skutecznie zastąpić np. wezwania strony telefonem. Spełnienie telefonicznej prośby sądu zależy od dobrej woli wzywanego.

Doręczenie w postępowaniu karnym może zatem także nastąpić za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej, ale pod warunkiem, że adresat wcześniej wskaże numer telefaksu lub poczty. W wypadkach niecierpiących zwłoki można dokonać doręczenia wezwania i zawiadomienia telefonicznie albo w inny sposób, np. telex, fax, telegraf, drogą radiową lub nawet przez CB-radio.

W postępowaniu karnym funkcjonariuszom Policji, ABW, AW, SG, SW można doręczać pisma za pośrednictwem zwierzchników. Osobom pozbawionym wolności korespondencje doręcza administracja zakładu karnego. Możliwe jest także pozostawienie pisma w miejscu stałego zatrudnienia pracownika.

W razie nieobecności adresata w mieszkaniu zastosowanie znajduje instytucja doręczenia zastępczego, podobna do wcześniej opisanej procedury w postepowaniu cywilnym.

Należy podkreślić jedną fundamentalną zasadę – korespondencję z sądu lub prokuratury, doręczoną zgodnie z zasadami należy zawsze odbierać. Nieodebranie korespondencji nie spowoduje zakończenia sprawy i nie oddali problemu. Przeciwnie, sąd lub prokurator będzie mógł prowadzić postępowanie tak, jakby strona była o wszystkim zawiadomiona. Lepiej zatem wiedzieć jakie działania podejmują sądy i prokuratury i odbierać kierowane do nas pisma, już choćby po to, żeby zanieść je do adwokata, który będzie wiedział z nimi zrobić, niż bezczynnie czekać na to, co zrobi sąd lub prokurator.

Kategorie:
adwokat radzi

  Adwokat mgr Tomasz R. Weigt. Od 1998 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 29 (tel. 757326191 lub 601563996). Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, samorządowego. Kancelaria prowadzi obsługę w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Poza pracą interesuję się polityką, historią oraz tangiem argentyńskim.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

  Bobrzanie.pl
  pl_PLPolish