maj 6, 2015
2392 Wyświetleń
0 9

Urzędnicy odpowiadają na zarzuty Bolec.info

Napisany przez

Publikujemy oświadczenie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w związku z artykułem opublikowanym 2 maja na portalu Bolec.info.

 (Nie)prawdziwe informacje burmistrza Nowogrodźca? – do tego tekstu odnosi się oświadczenie.

W celu poprawy funkcjonowania systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na obszarze Gminy Nowogrodziec, polepszenia jakości zaopatrzenia mieszkańców w wodę, rozbudowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Nowogrodziec, Rada Miejska w Nowogrodźcu Uchwałą nr XXIV/166/08 z dnia 05 lutego 2008 r. przyjęła do realizacji projekt pod nazwą „Rozwiązanie 

gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nowogrodziec”. Projekt zasięgiem obejmuje teren całej gminy i zakłada m.in. przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu (już zrealizowano) oraz budowę systemu kanalizacji ściekowej dla miejscowości spełniających wskaźnik koncentracji 120 osób na km.

Rada Miejska w Nowogrodźcu Uchwałą nr XLIV/312/09 z dnia 12 maja 2009 r. delegowała na Spółkę Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, w której Gmina Nowogrodziec posiada 100 % udział, całości uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec- Etap I”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu, ze względu na jej wielkość (przepustowość) 1650 m3/d, została zaprojektowana i wybudowana  zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną. W tego typu oczyszczalniach według najnowszych standardów technologicznych nie buduje się osadników wstępnych  i  nie stosuje się beztlenowej stabilizację osadów ściekowych. W oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu zastosowana jest tlenowa stabilizacja osadów ściekowych. Jest to rozwiązanie najlepsze pod względem technologicznym, jak i kosztowym. Zarówno na etapie inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji.

Dowodem poprawności przyjętych rozwiązań jest stabilna praca oczyszczalni już przez ponad 3 lata. Takie rozwiązanie jest również mniej uciążliwe dla otoczenia ze względu na mniejszą uciążliwość zapachową (fermentacja osadów).

Komunalną oczyszczalnie ścieków projektuje się w celu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych dostarczanych poprzez kanalizacje sanitarną jak i do odbierania ścieków ze zbiorników bezodpływowych z terenów nieskanalizowanych. Ilość ścieków odbieranych ze zbiorników bezodpływowych powinna sukcesywnie maleć wraz z podłączaniem kolejnych miejscowości do kanalizacji.

Podstawowym założeniem przy odbiorze ścieków tymczasowo gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych jest ich systematyczne opróżnianie i dowożenie na oczyszczalnie ścieków. Częstotliwość opróżniania tych zbiorników nie powinna być rzadsza niż raz na miesiąc.

W związku z procesem oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach, tak jak i na komunalnych oczyszczalniach, powstają osady ściekowe. W każdym typie przydomowej oczyszczalni ścieków musi być zastosowany osadnik wstępny do gromadzenia osadów ściekowych, które następnie podlegają procesom fermentacji.

Podstawowym założeniem każdej przydomowej oczyszczalni jest zatem zgromadzenie osadów w osadnikach wstępnych i ich przetrzymanie (poddanie procesom beztlenowym). Czas przetrzymania osadów wynosi w zależności od typy oczyszczalni od 6 miesięcy do nawet 12 miesięcy.

Czy taki osad dalej jest ściekiem? 

To na pewno nie jest już ściek, tylko osad poddany obróbce beztlenowej. 

Czy taki osad może być wprowadzony do procesu technologicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni?

Może być wprowadzony tylko i wyłącznie na oczyszczalniach wyposażonych w osadniki wstępne. Osad w osadnikach wstępnych  dostanie się do części osadowej, zmiesza się z osadem wstępnym na oczyszczalni i będzie odprowadzony do części osadowej oczyszczalni. W innym przypadku można go wprowadzić bezpośrednio do komór fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków.

Czy oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu może odebrać te osady ?

Nie, ponieważ nie posiada w swoim ciągu technologicznym ani osadnika wstępnego ani komór fermentacyjnych.

Czy oczyszczalnia w Bolesławcu może odebrać te osady?

Tak, ponieważ ze względów na jej wielkość posiada zarówno osadnik wstępny, jak i komory fermentacyjne. Oczyszczalnia w Bolesławcu ma przepustowość 15 000 m3/d, a w Nowogrodźcu 1 650 m3/d. Przy takiej wielkości oczyszczalni opłacalne staje się zastosowanie drogich inwestycyjnie i eksploatacyjnie zamkniętych komór fermentacyjnych i odzysk biogazu w procesach fermentacji osadów.

W związku z powyższym nieuzasadnionym byłoby budowanie droższej i uciążliwszej dla otoczenia oczyszczalni ścieków tylko i wyłącznie dla jej przystosowania do odbierania kilku-kilkunastu m3 osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając jednak na uwadze potrzebę pomocy Mieszkańcom naszej gminy, którzy zdecydowali się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Hydro-tech Sp. z o.o. zorganizował możliwość odbioru tych osadów i ich dostarczenia do odpowiednio wyposażonej oczyszczalni w Bolesławcu.

W chwili obecnej osady z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach rozszerzonego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bytowych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec, wydanego dla Hydro-Tech Sp. z o.o., są transportowane do stacji zlewnej zlokalizowanej przy miejskiej oczyszczani ścieków przy ul. Graniczna 48 w Bolesławcu, administrowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 

Dodatkowo usługi w zakresie odbioru osadów z POŚ mogą być świadczone przez każdą firmę, która spełni odpowiednie warunki i uzyska zezwolenie w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.

Koszt przyjęcia osadów w Bolesławcu wynosi obecnie 65 zł/m3 brutto. Do tych kosztów należy doliczyć koszty związane z opróżnieniem i  transportem do oczyszczalni w Bolesławcu. Są  kalkulowane indywidualnie i zależą przede wszystkim od ilości przejechanych kilometrów.

 

W nawiązaniu do artykułu pn.: Odszkodowanie za błędną decyzję , opublikowanego na portalu bolec.info. w dniu 04.02.2015 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA po podjęciu czynności wyjaśniających dotyczących sprawy wypłaty odszkodowania na rzecz pana M. Cz. za rzekomo wydaną przez ubezpieczonego (Gminę Nowogrodziec ) wadliwą decyzję administracyjną (ukaranie mandatem z tytułu braku faktur za wywóz nieczystości ciekłych z posesji) uznała, iż odszkodowanie zostało wypłacone nienależnie. W załączeniu odpowiedź UNIQA.  

Kategorie:
news

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish