maj 29, 2014
1426 Wyświetleń
0 0

Absolutorium dla prezydenta Bolesławca

Napisany przez

28 maja 2014 r. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

28 maja 2014 r. radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

Podjęcie uchwały poprzedziłosprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok, sprawozdanie finansowe, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacja o stanie mienia Gminy, stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Za udzieleniem absolutorium prezydentowi opowiedzieli się wszyscy radni, bez głosów „przeciw” i bez głosów” wstrzymujących się”.

Prezydent Piotr Roman poinformował radnych, iż uchwalony przez Radę Miasta Bolesławiec budżet na 2013 rok zamykał się następującymi wielkościami: po stronie dochodów – 135.700.767 zł, po stronie wydatków – 129.510.251 zł. Uchwaloną nadwyżkę w wysokości 6.190.516 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano również przychody budżetu w wysokości 150.000 zł . W okresie sprawozdawczym budżet uległ zmianom wynikającym ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach kompetencji wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 4.667.404 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 7.261.286 zł. Na podstawie tych danych należy stwierdzić, iż koniec okresu sprawozdawczego budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 7.299.197 zł przy planowanej wysokości 3.596.634 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów i pożyczek w kwocie 6.340.516 zł . Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie gminy stanowiło kwotę 55.693.572 zł, tj. 42,8% do wykonanych dochodów. Realizacja dochodów budżetowych na 31.12.2013 r. wyniosła 130.223.599 zł, co stanowi 92,8 % w stosunku do zaplanowanych wielkości w kwocie 140.368.171 zł.

Wskaźnik zadłużenia w latach 2010 – 2014 przedstawia wykres:

zadluzenie miasta

Plan wydatków 136.771.537 zł w 2013 r. zrealizowano w wysokości 122.924.402 zł. Za okres sprawozdawczy został osiągnięty dodatni wynik operacyjny. Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące – 112.679.523 zł, wydatki bieżące   –   101.760.642 zł, różnica – 10.918.881 zł. Został zatem spełniony wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wśród głównych zadań zaplanowanych w 2013 r. znalazły się prace nad projektami:

– „Be – Fair internet jako dobro wspólne”. Wydatki majątkowe projektu: 4 328 402 zł, wydatki w roku 2013: 2 612 924 zł. Projekt dofinansowany ze środków PO IG. Projekt obejmuje budowę sieci światłowodowej, publicznych punktów dostępu do internetu oraz wyposażenie 200 rodzin w zestawy komputerowe wraz z przeszkoleniem .

– „Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec”. Wartość projektu: 1 657 124 zł, wydatki w roku 2013: 1 639 904 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Projekt dotyczy modernizacji oraz rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Bolesławcu. Wnioskodawcą jest Gmina Miejska Bolesławiec, powstały system zarządzany przez Straż Miejską. W ramach projektu przewidziano modernizację 16 istniejących punktów kamerowych, rozbudowa systemu poprzez utworzenie 15 nowych punktów kamerowych, zakup mobilnego punktu monitoringu – pojazdu z zamontowaną kamerą.

– „Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby Centrum Integracji Kulturalnej”. Wartość projektu: 6 197 336 zł, wydatki w roku 2013: 2 468 137 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Dawne kino ‘Orzeł’ zyskało nowe funkcje, m.in.: pracownię filmową, warsztaty fotograficzne, taneczne i teatralne, kino offowe oraz klub filmowy.

– „VIA FABRILIS” – szlak tradycji rzemieślniczych. Wartość projektu: 1 551 400 zł, wydatki w roku 2013: 531 000 zł. Projekt dofinansowany ze środków Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W ramach ostatnich działań inwestycyjnych w latach 2013-2014 przebudowano poddasze budynku Muzeum Ceramiki przy ul. A. Mickiewicza, gdzie zlokalizowano magazyn, biuro oraz część socjalno-sanitarną. Od podstaw stworzono też pracownię z nowoczesnym sprzętem do konserwacji ceramiki, kamienia i wyrobów rzemiosła. Ponadto wymieniono pokrycie dachu oraz odnowiono elewacje.

– „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej”. Wartość projektu: 12 114 042 zł, wydatki w roku 2013: 5 666 700 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD. Rewitalizacja polega na odnowieniu miejskiej pływalni. Przywrócona zostanie jej podstawowa funkcja jako zakładu kąpielowego, w którym realizowane będą zajęcia profilaktyczno – zdrowotne oraz szeroka gama zabiegów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. Projekt kontynuowany.

– „Kobieta sukcesu to ja!”. Wartość projektu: 1554 880 zł, wydatki w 2013: 305 430 zł. Projekt dofinansowany ze środków PO KL.

– „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego”. Wartość projektu: 6 404 353 zł, wydatki w roku 2013: 3 474 490 zł. Projekt dofinansowany ze środków RPO WD.

Gmina Miejska Bolesławiec w 2013 r. przystąpiła do realizacji blisko 30 projektów współfinansowanych ze środków EWT, które realizowane były przez Urząd Miasta Bolesławiec i podległe mu jednostki – BOK MCC, Muzeum Ceramiki, MOSiR, szkoły podstawowe, gimnazja oraz miejskie przedszkola – poinformował prezydent Piotr Roman

Wśród zadań drogowych Piotr Roman przypomniał remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajskiej i ul. Sportowej. Zadanie powiązane z inwestycją „Modernizacja oświetlenia w rejonie ul . Rajskiej i Sportowej ”. Remont ul. Góralskiej (odcinek ul. Staszica – Łąkowa), parkingi- zadanie współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bolesławianka”. Remont ul. Kraszewskiego – jezdnia, sieci wodno – kanalizacyjne, oświetlenie. Budowa sygnalizacji świetlnej (ul. Łokietka, Garncarska, Gdańska, Kubika). Zadanie realizowane we współpracy z DSDiK. Wartość nakładów Gminy Miejskiej Bolesławiec 258 324 zł. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Asnyka, Bielska, Tyrankiewiczów. Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Bolesławieckim. Wartość nakładów Gminy Miejskiej Bolesławiec 486 900 zł. Drogi techniczne – II etap (kwartał ulic: Warszawska, Gdańska, Śluzowa). Budowa miejsc parkingowych przy sali sportowej na ul. Jana Pawła II. Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków i ul. Czerwonych Maków. Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Bazaltowa, ul. Kamienna – I etap. W 2013 r. Gmina Miejska Bolesławiec przeznaczyła na prace konserwatorskie 1192 225 zł – dotacje do remontów wspólnot.

 

 

Informacja i zdjęcia: Agnieszka Gergont – rzecznik prasowy UM

 

 

Kategorie:
news
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Absolutorium dla prezydenta Bolesławca

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

    Bobrzanie.pl
    pl_PLPolish