Wrz 27, 2021
291 Wyświetleń
0 0

Mniej ryzyka dla prowadzących spółki

Napisany przez
W Sejmie trwają obecnie prace nad projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja ma dotyczyć tzw. prawa holdingowego. Będzie to największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych. Co trzeba o tym wiedzieć?

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Najnowszą informacją, o której żywo dyskutuje obecnie niejeden adwokat zajmujący się prawem handlowym, jest ogłoszona niedawno nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. O przyjęciu projektu ustawy o zmianie wyżej wymienionej ustawy poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu (CIR) jest to największa zmiana w przepisach handlowych od ponad 20 lat.

Co się zmieni?

Reforma ustawy zamierza wprowadzić do Kodeksu spółek handlowych (KSH) nowego działu, pod nazwą „Grupa spółek”. W dziale ma znajdować się prawo grup spółek, zwane również prawem holdingowym lub prawem koncernowym. Nowelizacja zakłada wprowadzenie większej regulacji relacji pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy spółek. Pomysłodawcy nowelizacji argumentują to tym, że przepisy w obecnym brzmieniu bardzo skąpo opisują te relacje – a właściwie, co potwierdzi niejeden adwokat, podają tylko definicje spółki dominującej oraz pojedynczych obowiązków i zakazów związanych z powstaniem stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami. Oprócz tego głównym celem nowelizacji ustawy ma być zwiększenie efektywności rad nadzorczych spółek kapitałowych. Organy nadzoru będą mogły sprawniej realizować swoje zadania dzięki temu, że dostaną nowe instrumenty prawne.

Zasada biznesowej oceny sytuacji

Według twórców projektu zmiany ustawy:,,wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji przesądzi o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce przez decyzje organów, które okażą się błędne – o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje”.

Oznacza to, że w przypadku, gdy dana decyzja była niewłaściwa i jej skutki wyrządziły szkodę spółce, to członkowie organu którzy zdecydowali się na podjęcie przez spółkę ryzyka zyskają ochronę. Nie oznacza to oczywiście, że niemożliwe będzie sankcjonowanie działań lekkomyślnych.

Prawo grup spółek

Po nowelizacji prawo holdingowe będzie regulować relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi. Będzie się to odbywać w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz akcjonariuszy, zwłaszcza spółki zależnej. Ważnym elementem ochrony interesów wspólników mniejszościowych jest przyznanie im prawa odkupu, czyli tzw. sell-out. Oprócz tego wprowadzone będzie m.in. prawo dostępu do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych, prawo rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru nad spółkami zależnymi należącymi do grupy spółek, ale tylko w zakresie realizacji interesu grupy spółek oraz prawo do przymusowego wykupu udziałów albo akcji należących do wspólników mniejszościowych spółki zależnej, czyli tzw. squeeze-out.

Nadzór w spółkach kapitałowych

W projekcie wzmocniono nadzór realizowany przez właścicieli oraz rady nadzorcze w spółkach kapitałowych. Wprowadzono prawo wyboru doradcy rady nadzorczej bez udziału zarządu oraz możliwość zawarcia z takim doradcą umowy przez radę nadzorczą oraz uporządkowano kwestie kadencji i mandatu członków organów menadżerskich. Nie można nie wspomnieć również o wprowadzeniu zapisu o obowiązku lojalności i zachowania tajemnicy nawet po wygaśnięciu kadencji członka rady nadzorczej.

Kiedy zmiany?

Obecnie nie wiadomo jeszcze kiedy opisane wyżej zmiany wejdą w życie, ale jak przekonuje każdy adwokat – będzie to miało miejsce najwcześniej po 6 miesiącach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są jedynie dwa przepisy, które zaczną obowiązywać już od 1 kwietnia 2022 roku. Aktualnie nad projektem prowadzone są prace legislacyjne. To od nich zależy również ostateczne brzmienie nowych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

pl_PLPolish
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowa ścieżka sensoryczna Zoo Görlitz

Zdejmij buty i odłóż je na półkę, w przeciwnym razie niczego nie poczujesz. Kamienie na […]

Zamknij