wrz 11, 2018
2311 Wyświetleń
4 1

Program Wyborczy Wiesława Ogrodnika Kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Bolesławca

Napisany przez

 

Samorząd +

Bolesławiec wymaga zmiany optyki zarządzających Miastem z obecnej na dalekowzroczną, która spowoduje m.in., że realizacja społecznych programów rządowych będzie pełna. Bez aktywnej pomocy samorządów będzie to niemożliwe. Bo cóż z tego, że powstał program Rodzina 500 Plus, którego efektem jest m.in. rosnący przyrost naturalny, skoro nie myśli się u nas
o stwarzaniu nowych miejsc w żłobkach czy przedszkolach? Bo cóż z tego, że rząd wprowadził program Mieszkanie Plus, skoro nasze Miasto do niego nie przystąpiło? Te przykłady pokazują, że Bolesławianie pozbawieni są możliwości aktywnego wpływu na rzeczywistość Miasta, co hamuje jego rozwój. A przecież utrzymująca się koniunktura gospodarcza w Polsce daje, być może niepowtarzalną szansę, dalszego wzrostu gospodarczego także tutaj,
w Bolesławcu.
Rozpoczęcie nowych projektów w Mieście służących zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzeniu rynku pracy, wzrostowi liczby mieszkańców oraz zapewnieniu dodatkowych wpływów do budżetu wymaga ode mnie, jako kandydata na urząd prezydenta, sformułowania poniżej wyspecyfikowanych priorytetów mojej pracy.

1. Pozyskanie terenów pod inwestycje
Długoterminowy wzrost gospodarczy Bolesławca i jego rozwój nie będą możliwe bez pozyskania nowych terenów dla inwestycji przemysłowych oraz mieszkaniowych. Zamierzam podjąć działania w celu nabycia takich terenów znajdujących się w obrębie Miasta, których właścicielami są osoby fizyczne. Zwrócę się również do Gminy Bolesławiec z propozycją zakupu jej gruntów, bądź znajdujących się w rękach prywatnych, a bezpośrednio sąsiadujących z Miastem. W tym kontekście konieczne jest uzbrojenie w pełną infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe, jak również do sprzedaży pod zabudowę domów jednorodzinnych.

2. Zachowanie dyscypliny finansowej
Możliwości rozwoju Miasta powinny być skorelowane z optymalnym planowaniem dochodów i wydatków bieżących budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami to nadwyżka operacyjna. Jej wartość wskazuje, ile środków finansowych pozostaje w kasie po pokryciu potrzeb bieżących, a które to środki można przeznaczyć na inwestycje lub na spłatę zadłużenia. Chcę zwiększać dochody, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące aby ograniczyć do minimum ewentualne zaciąganie kredytów bądź emisję obligacji.

3. Ograniczenie wydatków własnych Miasta
Konsolidacja trzech spółek miejskich – Zakładu Energetyki Cieplnej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zakładu Komunikacji – w jedną spółkę, z jednoosobowym zarządem, jedną radą nadzorczą i jednym głównym księgowym. Uzyska się również oszczędności dzięki efektowi skali: umowy na prowadzenie obsługi prawnej, zapewnienie ochrony, usług sprzątania, łączności będą podpisane z jedną firmą, a nie z kilkoma.
Analiza funkcjonowania straży miejskiej: jeżeli audyt okaże się niekorzystny, wówczas zdecyduję o likwidacji straży miejskiej w Bolesławcu.
Wprowadzenie najnowszych rozwiązań technicznych, które będą znacząco ograniczały zużycie mediów we wszystkich jednostkach podlegających miastu.

4. Zwiększenie dochodów własnych Miasta
Ich źródłem będą wpływy do budżetu z tytułu podatków PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości pochodzące z inwestycji powstałych na nowo pozyskanych gruntach. Zapewniam, iż nie podwyższę stawek podatku od nieruchomości. Aby uzyskać zwiększenie dochodów własnych Miasta z podatku PIT planuję uruchomienie akcji „Płać podatki w Bolesławcu”, mającej za zadanie zachęcenie do płacenia podatku dochodowego w naszym mieście zarówno osoby niezameldowane a mieszkające w Bolesławcu oraz, co będzie nowością, osoby zamieszkujące w ościennych gminach i pracujące w Bolesławcu. W związku
z tym chcę zmodyfikować warunki wydawania Bolesławieckiej Karty Mieszkańca oraz przeprowadzić szeroką akcję informacyjną.

5. Inwestycje
Uważam za błąd preferowanie budowy budynków mieszkalnych
w systemie deweloperskim. W taki bowiem sposób wyklucza się osoby nieposiadające odpowiednich środków finansowych na kupno własnego mieszkania. Wobec tego planuję budowę przynajmniej jednego budynku
z mieszkaniami komunalnymi, budowę mieszkań w ramach systemu TBS, a także zgłoszenie Gminy do programu rządowego Mieszkanie Plus. W każdym
z budowanych nowych obiektów chcę zapewnić wsparcie dla osób
niepełnosprawnych.
Na początku 2018 roku 12 gmin z województwa dolnośląskiego stało
się beneficjentami programu Maluch Plus. Wśród gmin niestety zabrakło naszej. Dzięki temu rządowemu programowi Bolesławiec mógł otrzymać 80% dotacji na budowę żłobka. Widzę ogromną potrzebę powiększenia miejsc w żłobkach
i przedszkolach, szczególnie po wprowadzeniu programu Rodzina 500 Plus. Przeznaczę na żłobek pomieszczenie biblioteki przy ul. Sądowej, która przenoszona będzie do Centrum Wiedzy.

Tematem każdej kampanii samorządowej jest funkcjonowanie szpitala
 w naszym mieście. Chcę przeciąć węzeł niemożności i zainicjować wspólne działania władz Powiatu Bolesławieckiego oraz samorządów wchodzących
w jego skład w kierunku budowy nowego szpitala powiatowego. Zapewnię wsparcie Miasta przy realizacji zadania przez Powiat.

Stadion sportowy przy ulicy Spółdzielczej oraz baseny otwarte przy ulicy Spacerowej pozostają ostatnimi reliktami poprzedniej epoki, które przetrwały
w niemal niezmienionej formie do dzisiaj. Na przestrzeni ostatnich lat poddawano je liftingowi, ale czas najwyższy na kompleksową modernizację. Nowoczesny stadion sportowy powinien być jedną z wizytówek Bolesławca.

Sukcesywne inwestycje w infrastrukturę drogową wg przygotowanego
harmonogramu, obejmującego kolejnych pięć lat i corocznie aktualizowanego. Inwestycje drogowe i chodnikowe będą trwałym elementem każdego kolejnego budżetu.

Zacieśnienie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka” w prowadzeniu inwestycji na terenach należących do Spółdzielni.

Wyznaczenie optymalnej lokalizacji i stworzenie nowych miejsc parkingowych przez budowę wielopoziomowego parkingu naziemnego.

6. Polityka społeczna
Utworzenie Sieci Wsparcia Społecznego dla osób niepełnosprawnych
i wymagających opieki. Idea ta byłaby realizowana w oparciu o istniejące placówki miasta – DPS, DDP, świetlice terapeutyczne, itp. – bazująca
w większości na wolontariacie (harcerze, PCK), a koordynowana przez pracownika MOPS. Propozycja powyższa generuje minimalny udział środków
z budżetu miasta. Chciałbym skorzystać z nowych programów zaproponowanych przez Premiera Rządu, takich jak: Ciepły dom czy Dobra okolica.

7. Kultura i rozrywka
Zaproponuję przeniesienie Dni Bolesławca na sierpień i włączenie w nie
Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Dni Bolesławca rozpoczynałyby się
w niedzielę Festiwalem Kultury Południowosłowiańskiej, a kończyły w następną niedzielę ostatnim dniem BŚC.
Bolesławiec to nie tylko prezydent miasta i wąska grupa beneficjentów. Bolesławiec to wszyscy jego mieszkańcy, wraz z zasobami, współtworzący dobro wspólne. Dobro wymagające od urzędników, w tym przede wszystkim od prezydenta, przyjęcia swojej roli służebnej wobec innych obywateli. Dlatego Bolesławiec jako dobro wspólne nie powinien być przedmiotem nieskrępowanego prawa podaży i popytu, ale podmiotem, o który urzędnicy,
w tym nade wszystko prezydent miasta, powinni dbać. Tak jak dba się o swoją rodzinę i swój dom.

Wiesław Ogrodnik

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish