mar 24, 2020
2412 Wyświetleń
5 0

Koszty przedsiębiorcy w dobie pandemii – co zrobić i jak? Część I

Napisany przez

Sytuacja kryzysowa w jakiej znajduje się większość przedsiębiorców obecnie – w dobie pandemii koronawirusa – wymaga działania. Są bowiem działania, które pozwolą na zminimalizowanie kosztów. Warto przede wszystkim pomyśleć o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek, albo też wnioskować o ich umorzenie.
W dniu 11 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat o wsparciu przedsiębiorców, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Jak podaje resort finansów, wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Warto więc działać.
Składając wniosek należy zachować kilka wymogów, a wśród nich:

• wybranie właściwego organu podatkowego;
• wskazanie danych podatnika oraz adres do doręczeń;
• precyzyjnie wskazanie żądanie dotyczące wniosku (odroczenie płatności
czy umorzenie – podatku czy zaległości),
• szczegółowe przedstawienie sytuacja finansowej przedsiębiorcy oraz
załączenie dokumentów potwierdzających ten stan;
• podpisanie wniosku;

Wniosek takowy złożyć należy do właściwego urzędu skarbowego, którym będzie:
• w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą –
urząd skarbowy właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
• w przypadku osoby prawnej (np. spółka z o.o., fundacja) lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (np. spółka jawna, komandytowa) – wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co istotne wniosek może zostać złożony bezpośrednio przez podatnika lub płatnika (np. pracodawcę) osobiście lub przez pełnomocnika.
Przechodząc do wymogów formalnych wniosku, wskazać w nim należy rodzaj wnioskodawcy:
osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy wskazać pierwsze imię, nazwisko, numer NIP, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,
w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wskazać należy pełną nazwę, NIP, REGON, KRS oraz adres siedziby.
Najważniejsza jednak – oprócz wyżej wskazanych danych – jest ta właściwa treść wniosku, zawierająca również uzasadnienie i opis sytuacji faktycznej i finansowej.
Jest to najważniejsza cześć wniosku.

Przedmiotem wniosku może być odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. We wniosku o odroczenie terminu płatności podatku należy określić jaki podatek lub opłata (np. podatek VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłata targowa itp.), w jakiej wysokości, za jaki okres i do kiedy płatny ma być odroczony. Warto również podać we wniosku dokładną datę do jakiej termin płatności podatku ma zostać przesunięty.
Przepisy prawa podatkowego bezpośrednio wyznaczają nam konkretne terminy, w których dany podatek należy uiścić, i tak:
• do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów
ewidencjonowanych,
• do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób
prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
• do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w
przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25
dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
• do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć przed upływem wskazanych terminów, w przeciwnym wypadku powstanie już zaległość podatkowa i są naliczane odsetki za zwłokę. Bez wniosku – nic się nie wydarzy. Wówczas można wnioskować o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorca może wnieść o odroczenie, czyli przesuniecie terminu płatności podatku np. o 30 dni lub 60 dni. W takim przypadku żądanie powinno zostać sformułowane w następujący sposób:
„Wnoszę o przesuniecie terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za
miesiąc luty 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 roku.”
Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków – który przez obecną sytuację dodatkowo może się przedłużyć – warto zastanowić nad złożeniem z wyprzedzeniem od razu kilku wniosków dotyczących kolejnych następujących po sobie terminów płatności podatku.
Wniosek może także dotyczyć odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Ostatnią możliwością jest złożenie wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Co bardzo ważne – inaczej jak przy odroczeniu terminu płatności – wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej można złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Zaległością podatkową jest bowiem podatek niezapłacony w określonym terminie. Złożenie takiego wniosku przed upływem terminu płatności podatku spowoduje jego nierozpatrzenie przez urząd skarbowy i odmowę wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Bardzo przydatnym jest złożenie wniosków alternatywnych, tak aby nie tracić żadnej możliwości, a w pierwszej kolejności wnioskować o żądania najdalej idące, np. wnoszę o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku albo też o umorzenie zaległości podatkowej lub jej rozłożenie na raty.
Organ podatkowy w ramach posiadanych uprawnień w sposób władczy, w oparciu o przysługujące mu uznanie administracyjne – zadecyduje o wyborze jednej z wnioskowanych ulg. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik wnosi tylko o rozłożenie na raty płatności podatku, organ podatkowy nie może zastosować odroczenia terminu płatności podatku czy też – chociaż jest to rozwiązanie korzystniejsze dla podatnika – umorzyć zaległości podatkowej – bez wniosku złożonego w tym zakresie.

Dla zasadności wniosku warto w sposób ogólny opisać kwestię dotyczące bezpośrednio przedsiębiorcy, w tym należy ogólnie opisać przedmiot działalności przedsiębiorcy, gdzie i czym przedsiębiorca się zajmuje, kto jest odbiorcą jego usług, w jakim sposób pozyskuje klientów, jak wyglądał popyt na jego usługi – jak to się obecnie zmieniło, bądź jakie są ewentualne zagrożenia zmiany na niekorzyść przedsiębiorcy nastąpić mogą wskutek ogłoszonych ograniczeń. Bezwzględnie pożądanym jest wskazanie jakie negatywne skutki dla działalności przedsiębiorcy przyniósł ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego bądź obecnie obowiązujący stan epidemii w Polsce.
Warto również w uzasadnieniu poruszyć kwestię dotychczasowej sytuacji podatkowej przedsiębiorcy, tj. przebieg regulowania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorcę do czasu złożenia wniosku. Oczywiście fakt regulowania dotychczasowo podatków w sposób terminowy – będzie oczywistą pozytywną przesłanką dla uwzględnienia wniosku.

Wniosek – jak każde pismo kierowane do organów publicznych, wymaga dla swej skuteczności podpisu wnioskodawcy, z zachowaniem zasad dotychczas obowiązujących.
Podpisany wniosek, zawierający wskazane powyżej dane wraz z uzasadnieniem może zostać złożony papierowo lub elektronicznie, wykorzystując ePUAP.
Z uwagi na obecne ograniczenia w przedmiocie przyjmowania dokumentów w sposób bezpośredni – wniosek można złożyć nadając przesyłkę poleconą bądź przy wykorzystaniu sposobu elektronicznego za pośrednictwem ePuap.
Co równie ważne jak sama treść wniosku, warto poprzeć użytą w nim argumentację – dokumentami wskazującymi na opisaną we wniosku sytuacji, a mogą być to: oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej podatnika, przydatna może być informacje o bieżącej sytuacji finansowej (np. wyciąg z rachunku bankowego czy książka przychodów i rozchodów). W przypadku rozłożenia na raty można do wniosku dołączyć potwierdzenie spłaty pierwszej raty – które dla organu podatkowego może stanowić potwierdzenie proponowanego przez nas systemu spłaty, jak również stanowić może dowód pozytywnej prognozy płatności w ratach.
Nie należy zapominać o złożeniu oświadczenia o otrzymanej (wielkość)/nieotrzymanej pomocy
de minimis oraz załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dokumenty te są dostępne na stronach internetowych urzędów skarbowych) W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej.
Co ważne w obecnej sytuacji – wniosek nie podlega opłacie. Musi jednak zawierać wszelki niezbędne dane. Jak w każdym innym postępowaniu, również i w tym jeżeli wniosek jest niepełny lub zawiera braki formalne, urząd skarbowy wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia informacji wyznaczając na to dodatkowe 7 dni, czego wobec przedłużenia postępowania, starać się należy unikać.

Tagi artykułu:
· · · · ·
Kategorie:
adwokat radzi
https://bobrzanie.pl/kategoria/blogi/letowski/

Fotograf (bernardletowski.pl), bloger, lekko emerytowany dziennikarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Bobrzanie.pl
pl_PLPolish