kwi 9, 2013
2882 Wyświetleń
0 0

Co musisz wiedzieć o deklaracjach śmieciowych?

Napisany przez

W Bolesławcu 8 tys. osób złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie wszystkich mieszkańców miasta (nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych), również tych, którzy dotychczas nie mieli podpisanych umów, lub też takie umowy rozwiązali.

Urząd Miasta przygotował zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości, prezentujemy je poniżej.

Przypominamy, że deklaracje śmieciowe można pobrać TUTAJ.

1. Dlaczego w Bolesławcu następują zmiany w systemie gospodarki odpadami, skoro na terenie miasta była prowadzona selektywna zbiórka odpadów i stoją pojemniki do segregacji śmieci?

Zmiany następują na terenie całej Polski, również w tych miejscowościach, gdzie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów, ponieważ z dniem 1 stycznia 2012 roku  weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy dostosowują polskie regulacje do ekologicznych standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

2.  Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Od 1 lipca 2013 r.

3. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian, które nastąpią od 1 lipca?

Wszystkie informacje na temat zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami w Bolesławcu można uzyskać w Dziale Gospodarki Odpadami, który znajduje się Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23, pok. nr 1 oraz pod numerami telefonów: 75 6440923 oraz 723353322.

4.  Czy złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zmienić?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

5. Czy każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację, ponieważ zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

6. Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji?

Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

7. Czy właściciel lokalu musi składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli w mieszkaniu nikt nie mieszka, nikt faktycznie nie wytwarza śmieci?

Właściciel lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nawet w przypadku, gdy w mieszkaniu nikt nie mieszka i nie wytwarza śmieci. W deklaracji na należy wówczas wykazać „0” osób zamieszkujących nieruchomość.

8. Ile wynosi miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami na mieszkańca?

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami na jednego mieszkańca wynosi:
– odpady segregowane 11 zł
– odpady niesegregowane 15 zł.

9. Czy stawki opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł i 11,00 zł będą stałe?

W Bolesławcu przy wyborze metody starano się dostosować nowy system do zasady „zanieczyszczający płaci”. Niższa stawka opłaty za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Głównym celem jest, aby więcej odpadów poddawanych było segregacji. Jeżeli cel nie zostanie osiągnięty, może się zdarzyć, że opłata za odpady odbierane w sposób nieselektywny zostanie podwyższona.

10. Kiedy należy uiścić pierwsza opłatę?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się w odstępach miesięcznych, do 15 – go każdego miesiąca, począwszy od miesiąca sierpnia 2013 r.

11. Na konto jakiej firmy uiszcza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłatę uiszcza się na wskazany rachunek bankowy Gminy Miejskiej Bolesławiec, który zostanie podany mieszkańcom wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

12. Co oznacza „selektywna zbiórka odpadów”?

Selektywna zbiórka odpadów oznacza, iż odpady są segregowane – zbierane są do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników lub worków.

13. Co to są frakcje odpadów komunalnych?

Frakcje odpadów są to rodzaje odpadów komunalnych, czyli posegregowane śmieci w grupach: 1) papier i tektura, oraz opakowania wielomateriałowe, 2) tworzywa sztuczne i metale, 3) szkło oraz opakowania ze szkła, 4) odpady zielone, 5) odpady budowlane i rozbiórkowe, 6) przeterminowane leki i chemikalia, 7) zużyte baterie i akumulatory, 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 10) tekstylia i odzież, 11) zużyte opony.

14. Kto dostarcza i płaci za pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów?

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu, zwanym punktem gromadzenia odpadów oraz odpowiednie przygotowanie tego punktu we własnym zakresie i na własny koszt.

15. Co zrobić, gdy na terenie nieruchomości nie ma miejsca na punkt gromadzenia odpadów (postawienie pojemników)? 

W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

16. Kiedy wystawić pojemniki do ich opróżnienia przez firmę odbierającą odpady?

Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki w dniu wywozu, w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów.Na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec ogłaszane będą informacje dotyczące harmonogramu odbioru odpadów komunalnych oraz miejsc i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz szczegółowej charakterystyki tych odpadów. Pierwsze ogłoszenie ukaże się w czerwcu 2013 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie również dostarczony do właścicieli domów jednorodzinnych, otrzymają go również zarządcy nieruchomości.

17. Co to jest i gdzie się znajduje Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, a w szczególności: szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton). W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.

Aktualnie Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie siedziby MZGK przy ul. Staszica 6.

18. Czy każdą zużytą baterię i przeterminowane leki trzeba przekazywać do Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Zużyte baterie można również przekazywać do pojemników ustawionych w siedzibach miejskich przedszkoli i szkół oraz w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1, 59-700 i w ratuszu (Rynek 41).

Przeterminowane leki można również przekazywać do specjalnych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Bolesławiec.

19. Czy każda kamienica (wspólnota mieszkaniowa) będzie musiała posiadać własne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów?

W zabudowie wielorodzinnej oraz na osiedlach domków jednorodzinnych funkcjonują Lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym dla:
1) papieru, makulatury oraz opakowań wielomateriałowych – pojemniki w kolorze niebieskim,
2) tworzyw sztucznych i metalu – pojemniki w kolorze żółtym,
3) opakowań ze szkła – pojemniki w kolorze zielonym.

20. Co to są Lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Lokalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są to miejsca na których ustawione są pojemniki do segregacji, w trzech kolorach. Takie pojemniki stoją już od 2003 r. na terenie Bolesławca, ale nie nazywały się Lokalnymi Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każdy mieszkaniec może swoje odpady umieszczać w tych pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem, ponieważ są to ogólnodostępne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów.

21. Czy każdy właściciel domku jednorodzinnego lub mieszkaniec wspólnoty, który deklaruje selektywną zbiórkę odpadów, musi mieć pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów na swojej posesji, jeżeli w pobliżu znajduje się Lokalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego dotychczas dostarczał posegregowane odpady?

Jeżeli odległość nie będzie zbytnią uciążliwością dla właściciela nieruchomości, może on korzystać z dotychczasowych pojemników do segregacji odpadów, gdyż pozostaną one w tych samych miejscach. Właściciel nieruchomości nie ma wówczas potrzeby kupowania lub dzierżawienia pojemników do segregacji.

22. Czy właściciel domku jednorodzinnego lub mieszkaniec wspólnoty, który nie deklaruje selektywnej zbiórki odpadów, musi mieć pojemniki do zbierania odpadów?

Odpady komunalne niesegregowane należy umieszczać w pojemnikach koloru szarego lub grafitowego do zbierania odpadów zmieszanych. Taki pojemnik każdy właściciel domu jednorodzinnego lub wspólnota musi kupić lub wydzierżawić.

23. Czy do zbierania odpadów niesegregowanych wystarczy posiadanie jakiegokolwiek szarego lub grafitowego pojemnika?

Nie wystarczy posiadanie jakiegokolwiek szarego lub grafitowego pojemnika, ponieważ odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. Pojemniki muszą być również sprawne technicznie, zamykane, szczelne, czyste i estetyczne.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające: 1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów, 2) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.

24. Czy jest określona pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych?

Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych powinna wynosić od 110 l do 1100 l.

Dopuszcza się stosowanie:
a) pojemników o pojemności 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych,
b) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 20000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.

Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.

Dla przedsiębiorców planowane jest również dopuszczenie pojemników o pojemności 60 l.

25. Czy są określone pojemności worków lub pojemników lub do selektywnego zbierania odpadów?

Pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 120 l.

(Ogólnodostępne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (papieru, tektury oraz opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali, szkła i opakowań ze szkła), w zabudowie wielomieszkaniowej nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1500 l.)

26. Jak często będą odbierane odpady komunalne niesegregowane od właścicieli nieruchomości?

Odpady komunalne niesegregowane odbierane będą w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.

W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne niesegregowane odbierane będą – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.

Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień z wyłączeniem targowisk, gdzie odpady odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane,

W każdy przypadku nie należy jednak dopuszczać do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.

27. Czy za częstszy odbiór odpadów niesegregowanych, z powodu przepełniania się pojemników, będą pobierane dodatkowe opłaty? 

Nie będą pobierane dodatkowe opłaty, ponieważ w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, komunalne odpady niesegregowane odbierane będą w każdej ilości.Należy jednak pamiętać, iż pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do liczby osób i ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów.

28. Jak często będą odbierane odpady komunalne segregowane od właścicieli nieruchomości?

Odpady gromadzone selektywnie: tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane będą w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

W zabudowie wielorodzinnej odpady gromadzone selektywnie odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

Z pozostałych nieruchomości odpady gromadzone selektywnie odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

W każdy przypadku nie należy jednak dopuszczać do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.

29.  Czy za częstszy odbiór odpadów segregowanych, z powodu przepełniania się pojemników, będą pobierane dodatkowe opłaty? 

Nie będą pobierane dodatkowe opłaty, ponieważ w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, komunalne odpady segregowane odbierane będą w każdej ilości. Należy jednak pamiętać, iż pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do liczby osób i ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów.

30. Czy zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli?

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów

komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczać będzie opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.

31. Jak często odbierane będą odpady wielkogabarytowe?

Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości.

32. Jak obliczyć łączną minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości?

Łączną minimalną pojemność pojemników oblicza się, przyjmując, że powinna ona odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej w przypadku:
1) nieruchomości zamieszkałej – co najmniej 35 l na każdego mieszkańca nieruchomości,

2) nieruchomości, na której świadczona jest praca – co najmniej 15 l na każdą osobę zatrudnioną oraz dodatkowo w przypadku:
a) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko,
b) dla lokalu lub ogródka gastronomicznego – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
c) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko,
d) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę,
e) dla kina, teatru, sali widowiskowej – co najmniej 5 l na miejsce na widowni,
f) zespołu garaży wolno stojących – co najmniej 10 l na każde miejsce postojowe,
g) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku.

Właściciel nieruchomości mieszanej (w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej) oblicza potrzebną ilość pojemników, w którą musi wyposażyć nieruchomość, jako sumę objętości ( co najmniej 35 l na każdego mieszkańca nieruchomości oraz co najmniej 15 l na każdą osobę zatrudnioną).

33. Kto odpowiada za stan sanitarny pojemników?

W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję pojemników.

Teraz zarządcy nieruchomości mieli podpisane stosowne umowy w tym zakresie z firmą specjalistyczną (np. MZGK). W nowym systemie zarządca będzie również mógł podpisać stosowną umowę.

34. Czy w pojemnikach do zbierania odpadów niesegregowanych można wrzucić gorący popiół lub żużel?

W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym zabrania się w szczególności: gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, leków i chemikaliów, baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów z remontów i budowlanych, mebli, odpadów medycznych oraz odpadów zielonych oraz spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.

35. Co zrobić ze skoszoną trawą?

Odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (można w tym celu zakupić odpowiednie worki i w nich dostarczyć odpady zielone) lub zagospodarowywać w kompostowniach przydomowych.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych, należy dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone, oraz na terenie nieruchomości sąsiednich. Właściciele nieruchomości, na których odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji są zagospodarowywane obowiązani są złożyć do Prezydenta Miasta Bolesławiec oświadczenie o fakcie prowadzenia kompostowni przydomowych. Oświadczenie właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji były zagospodarowywane .

36. Kto jest upoważniony do odbierania odpadów komunalnych?

Niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie przewidziane do odbierania bezpośrednio z terenów nieruchomości należy przekazywać podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 r. będzie tylko jedna firma -wyłoniona w przetargu.

37. Co zrobić z gruzem po remoncie mieszkania?

Odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton) należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie zostanie on nieodpłatnie przyjęty.

Wszystkie inne odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

38. Jaki jest koszt przyjęcia odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie określany jako Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą pobierane opłaty, ponieważ w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, komunalne odpady segregowane odbierane będą w każdej ilości. W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera się wysegregowane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, a w szczególności: szkło, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia i odzież, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton).

W Centralnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.

39. Czywłaściciel domku jednorodzinnego lub mieszkaniec wspólnoty, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, może wrzucić każdy odpad do pojemnika do zbierania odpadów pozostałych po segregacji?

Pojemnik do zbierania odpadów pozostałych po segregacji, tzw. balast – jest przeznaczony do umieszczania w nim odpadów, które nie mogą znaleźć się w poszczególnych pojemnikach do segregacji. Do balastu wrzucamy: pampersy, podpaski, papiery higieniczne, tłusty lub zabrudzony papier, papier termiczny do faksu, papier do drukarki, kalkę, celofan, pergamin, kable, naczynia żaroodporne (luminarc, arcoroc itp.), porcelanę, fajans, ceramikę, kryształy, butelki po smarach i olejach przemysłowych, lateks (np. rękawice), styropian, popiół i żużel (zimny), resztki pozostałe po posiłkach (mięso, kości, nabiał itp.), trociny zanieczyszczone po zwierzętach, piasek z kuwety, zużyte worki do odkurzaczy wraz z zawartością, włosy.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej, w której nie ma kompostownika, dopuszcza się wrzucanie odpadów ulegających biodegradacji, np.: obierki, zepsute owoce, warzywa, skorupki po jajkach, z wyłączeniem odpadów zielonych, tj.: liści traw).

40. Co można wrzucać do kompostownika?

Do kompostownika wrzucamy: chwasty, fusy po kawie i po herbacie, torebki po  herbacie, gałęzie (drobne, pocięte), liście, ogryzki, obierki, opakowania ulegające biodegradacji, odpady tytoniowe (popiół i niedopałki z papierosów), popiół z kominka lub z grilla), rośliny, siano, słomę, spady owocowe, trawę, trociny, ziemię kwiatową.

41. Czy balast (pojemnik do zbierania odpadów pozostałych po segregacji), w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów, będzie kontrolowany przez firmę odbierającą odpady?

Pojemnik do zbierania odpadów pozostałych po segregacji, tzw. balast,w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki,  równieżbędzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczać będzie opłatę za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.

Informacja: UM Bolesławiec

Tagi artykułu:
· · · · · · ·
Kategorie:
poradnik
https://www.bobrzanie.pl

Masz temat? Masz problem? Coś Cię wkurza albo cieszy? Napisz do nas maila lub zadzwoń na numer 696 373 113.

Komentarze do Co musisz wiedzieć o deklaracjach śmieciowych?

   Dodaj komentarz

   Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

   The maximum upload file size: 32 MB. You can upload: image, video, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

   Bobrzanie.pl
   pl_PLPolish